Ban Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế

  20/07/2020 03:16 PM


  BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

   

  TS Nguyễn Bình Đức

  Phó Trưởng ban phụ trách

  Chi bộ Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành:

  Tên đơn vị hiện nay: Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.

  Ban Quản lý khoa học thuộc Học viện Chính trị khu vực III ngày nay được hình thành và phát triển từ tiền thân là Phòng Thông tin khoa học theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/7/1976 về việc thành lập Trường Nguyễn Ái Quốc IV trên cơ sở hợp nhất hai trường: Trường Đảng Khu V và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV.

  Đến ngày 02/11/1983, thực hiện Quyết định số 15-QĐ/TW về sắp xếp lại hệ thống trường Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong khi một số đơn vị chức năng khác đổi tên, thì Phòng Thông tin khoa học vẫn được giữ nguyên.

  Ngày 10/3/1993, BCH TW Đảng ra Quyết định số 61-QĐ/TW về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung ương, chuyển trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương Đảng và Chính phủ; theo đó chuyển Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc khu vực III thành Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lúc này Phòng Thông tin khoa học được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học.

  Ngày 02/8/2005, BCHTW Đảng ra Quyết định số 149/QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh, theo đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 302-QĐ/HVCTQG chuyển Phân viện Đà Nẵng thành Học viện Chính trị khu vực III và Phòng Quản lý khoa học mang tên Ban Quản lý khoa học.

  Ngày 01/01/2019 Ban Quan lý khoa học hợp nhất với Phòng Hợp tác quốc tế thành Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế theo Quyết định số 6589/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III.

  2. Tổ chức bộ máy

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế hiện nay có 07 người: 01 phó trưởng ban phụ trách, 01 phó trưởng ban và 05 chuyên viên.

  Trình độ chuyên môn: 01 tiến sĩ; 06 thạc sĩ

  - TS Nguyễn Bình Đức,            Phó Trưởng ban phụ trách, Bí thư chi bộ

  - ThS Trần Thị Minh An           Phó Trưởng ban

  - ThS Phạm Thị Thanh Hà        Chuyên viên chính

  - ThS Đỗ Duy Hòa                    Chuyên viên chính

  - ThS Phan Thị Tuyết Lan        Chuyên viên

  - ThS Vũ Hoài Nam                  Chuyên viên        

  - ThS Phạm Thị Thu Sương      Chuyên viên chính

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế (Ban QLKH&HTQT) là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong việc quản lý các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  - Công tác tham mưu quản lý hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế: Tham mưu cho Giám đốc trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phê duyệt về chiến lược nghiên cứu khoa học và xây dựng các kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn, ngắn hạn của Học viện. Chủ trì nghiên cứu, xây dựng, góp ý các văn bản quản lý hoạt động khoa học của Học viện, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định. Tham mưu cho Giám đốc về công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động khoa học chung của Học viện và các hoạt động khoa học ở các đơn vị trực thuộc. Tham mưu cho Giám đốc về phát triển tiềm lực khoa học của Học viện (xây dựng, phát triển các nhóm nghiên cứu khoa học chuyên nghiệp, đề xuất các hướng nghiên cứu; thực hiện chức năng đầu mối phối hợp hoạt động với các ban chủ nhiệm chương trình, đề tài…; tham mưu về quỹ phát triển hoạt động khoa học). Là đơn vị giúp việc cho Hội đồng khoa học Học viện thực hiện các nhiệm vụ theo quy định hiện hành. Tham mưu giúp Giám đốc thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động hợp tác quốc tế. Tham mưu giúp Giám đốc xây dựng các chương trình, dự án về quan hệ hợp tác quốc tế, triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học theo đúng chức năng nhiệm vụ của Học viện và quy chế hợp tác quốc tế. Tham mưu giúp lãnh đạo Học viện trong việc tổ chức phiên dịch, biên tập thông tin, tài liệu, các văn bản nước ngoài phục vụ công tác quản lý, điều hành của Học viện; tham mưu công tác quản lý, lập kế hoạch, dự toán ngân sách, chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc cho các đoàn ra, đoàn vào tại Học viện theo quy định.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị khác: Chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ và các đơn vị chức năng xác định chỉ tiêu nhân lực cho hoạt động nghiên cứu khoa học, quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đầu ngành về khoa học của Học viện. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị để hướng dẫn làm hồ sơ phong chức danh khoa học; giúp Giám đốc tổ chức các hoạt động khen thưởng thành tích về khoa học. Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý đào tạo trong việc tổ chức gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với công tác đào tạo. Chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính xây dựng quy định tài chính về nghiên cứu khoa học; tổ chức thẩm định các dự án tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học. Phối hợp với các đối tác, đơn vị trong và ngoài nước tổ chức các hội thảo, tọa đàm, dự án nghiên cứu khoa học. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục và làm nhiệm vụ lễ tân trong lĩnh vực hợp tác quốc tế của Học viện.

  - Công tác hành chính, kế hoạch: Xây dựng các văn bản hành chính, kế hoạch, báo cáo… về các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế. Lưu trữ, quản lý các văn bản hành chính, kế hoạch, báo cáo, công văn đi và đến về các hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế của Học viện.

  - Quản lý thực hiện các nhiệm vụ khoa học theo quy định hiện hành.

  - Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban QLKH&HTQT về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu được Giám đốc giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT

  1. Về quản lý khoa học

  Trong 10 năm (2010-2020) Ban Quản lý khoa học đã tham mưu và tổ chức quản lý 228 đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, trong đó có 10 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài thuộc Quỹ Nafoted, 31 đề tài cấp bộ, 03 đề tài cấp tỉnh, 182 đề tài cấp cơ sở. Hàng năm, tổ chức và quản lý hàng chục cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và thông tin khoa học.

  2. Về hợp tác quốc tế

  Từ năm 2001 đến nay, Học viện ký kết hợp tác với 05 đối tác của Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong 10 năm, từ năm 2009- 2019, bộ phận hợp tác quốc tế đã tham mưu, quản lý và tổ chức 44 đoàn ra (với 314 người) và 20 đoàn vào (với 126 người).

  III. THÀNH TÍCH

  Từ năm 1996 đến nay, Ban Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế là đơn vị liên tục nhiều năm liền được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III công danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp; đã được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua.

  Một số danh hiệu khen thưởng tiêu biểu:

   - Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích dành cho đơn vị “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

  - Cờ thi đua của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích “Đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (2001-2005)”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2000-2001”, “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2002-2003.

  - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2004”.

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học (2008-2009) và năm học (2009-2010)”.

  - Cờ thi đua của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với thành tích đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2018

  - Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (năm 2017, 2018)

  - Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm (2015 - 2020)

  - Giấy khen của Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III vì có nhiều thành tích trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2019.

   

  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611