Ban Thanh tra

  15/07/2020 02:27 PM


  BAN THANH TRA

   

  TS Mai Hữu Thỉnh

  Trưởng ban Thanh tra

   

  I. TỔ CHỨC, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

  1. Lịch sử hình thành

  - Tên đơn vị hiện nay: Ban Thanh tra.

  - Năm thành lập đơn vị:

  + Năm 2002: Tổ Thanh tra Phân viện Đà Nẵng (theo Quyết định số 24/QĐ-PVĐN ngày 20/02/2002 của Giám đốc Phân viện Đà Nẵng về việc thành lập Tổ Thanh tra Phân viện Đà Nẵng).

  + Năm 2006: Phòng Thanh tra (theo Quyết định số 302-QĐ/HVCTQG ngày 03/6/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị khu vực III.

  + Năm 2019:  Ban Thanh tra (theo Quyết định số 6589-QĐ/HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị khu vực III).

  2. Tổ chức bộ máy

  Ban Thanh tra hiện nay gồm 04 viên chức, trong đó: 02 Chuyên viên chính, 01 Chuyên viên và 01 Cán sự (01 Tiến sĩ, 02 Thạc sĩ, 01 Cử nhân; 02 nam, 02 nữ).

  Chi bộ Ban Thanh tra có 03 đảng viên và Tổ Công đoàn có 04 đoàn viên.

            TS Mai Hữu Thỉnh: Trưởng ban, Bí thư Chi bộ.

            ThS Ngô Minh Hoàng: Tổ trưởng Công đoàn, Chuyên viên chính.

            ThS Nguyễn Thị Thanh Huyền: Chuyên viên.

            CN Nguyễn Thị Liên: Cán sự.

  3. Chức năng, nhiệm vụ

  3.1. Chức năng

  Ban Thanh tra là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị khu vực III (Học viện), có chức năng tham mưu cho Giám đốc trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc Học viện trong việc chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Học viện; tham mưu cho Giám đốc trong việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Giám đốc Học viện.

  3.2. Nhiệm vụ

  - Quản lý hoạt động thanh tra và kiểm định chất lượng đào tạo: Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả công tác thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Học viện, trình Giám đốc xem xét để báo cáo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (qua Ban Thanh tra thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh). Thừa ủy quyền của Giám đốc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra. Tham mưu xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và phù hợp với điều kiện của Học viện; hướng dẫn thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các quy chế, quy định về công tác kiểm định chất lượng đào tạo; đánh giá, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm định chất lượng đào tạo. Tham mưu xây dựng văn bản về đánh giá và tổ chức công tác tự đánh giá ở các đơn vị có liên quan trực thuộc Học viện. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học; giúp Giám đốc tổ chức dự giờ, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kiểm định chất lượng đào tạo, nghiệp vụ sư phạm và một số kỹ năng về quản lý, giáo dục. Tham gia các Hội đồng có liên quan đến công tác kiểm định chất lượng đào tạo theo quyết định của Giám đốc.

  - Công tác thanh tra: Thanh tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và của Học viện theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện trên các lĩnh vực: Giáo dục - đào tạo; Hoạt động khoa học và hợp tác quốc tế; Thanh tra kinh tế - xã hội; Thanh tra công vụ về công tác tổ chức - cán bộ và hoạt động công vụ; Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc giao.

  - Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tham mưu giúp Giám đốc giải quyết khiếu nại,  tố cáo tại Học viện và việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tổ chức tiếp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và công dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về các nội dung liên quan đến các hoạt động của Học viện và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên thuộc phạm vi quản lý của Học viện. Xác minh và kiến nghị giải quyết các khiếu nại về quyết định kỷ luật, quyết định liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc. Xác minh và kiến nghị giải quyết các nội dung tố cáo việc sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên; việc cấp văn bằng, chứng chỉ sai quy định; các hành vi vi phạm pháp luật khác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên thuộc phạm vi quản lý của Học viện.

  - Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng của các đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Học viện: Hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học viên thuộc phạm vi quản lý của Học viện. Thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Học viện. Tổng hợp, báo cáo Giám đốc và cơ quan có thẩm quyền kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Học viện. Phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, rà soát các văn bản quy định về hoạt động của Học viện, đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ để đảm bảo thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Học viện. Hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoài Học viện trong thực hành tiết kiệm chống lãng phí và đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan thực hiện kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất theo quyết định của Giám đốc.

  - Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Ban Thanh tra về mọi mặt, thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định; quản lý, bảo quản và sử dụng có hiệu quả tài sản, các loại hồ sơ, tài liệu được Giám đốc giao.

  -Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

  II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TRÊN CÁC MẶT CÔNG TÁC

  - Công tác thanh tra:

  Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong công tác đào tạo được thực hiện theo kế hoạch do Giám đốc Học viện phê duyệt, dưới hình thức thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, hoặc thành lập đoàn thanh tra/tổ kiểm tra, cụ thể:

  Giám sát công tácra đề thi, coi thi, chấm thi các lớp Cao cấp lý luận chính trị.

  Kiểm tra việc thực hiện quy chế dạy và học các lớp Cao cấp lý luận chính trị vàviệc thực hiện nội quy ký túc xá của học viên đối với các lớp mở tạiHọc viện.

  Thanh tra, kiểm tra hồ sơ chấm thi và vào điểm bài thi của một số lớp Cao cấp lý luận chính trị.

  Thanh tra các mặt công tác khác đều được Giám đốc thành lập thành đoàn thanh tra, tổ kiểm tra, như:  quản lý và sử dụng quà tặng cho Học viện; quản lý, sử dụng nhà khách Học viện; quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện kỷ luật lao động của viên chức; công tác quản lý, thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở...

  Qua thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, hàng tháng đơn vị thanh tra báo cáo Giám đốc kết quả thanh tra với những kiến nghị để Giám đốc kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các mặt hạn chế; qua các cuộc thanh tra, kiểm tra theo quyết định của Giám đốc, đoàn thanh tra đều có báo cáo kết quả thanh tra và tham mưu xây dựng kết luận thanh tra của Giám đốc để chỉ đạo việc thực hiện.

  Thời gian qua, Ban Thanh tra tham gia phục vụ các Đoàn thanh tra của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tại Học viện Chính trị khu vực III, cụ thể: Năm 2012: Thanh tra hoạt động quản lý trong công tác tổ chức - cán bộ, quản lý đào tạo, khoa học ở Học viện. Năm 2015: Thanh tra công tác tuyển sinh, công tác điểm thi và việc thực hiện Quy chế Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị; việc thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng,việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố địnhở Học viện. Năm 2019: Thanh tra việc thực hiện quy định trong mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản; quản lý hoạt động khoa học; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Quy chế Đào tạo của một số lớp Cao cấp lý luận chính trị do Học viện mở.

  - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng:

  Tham mưu cho Giám đốc Học viện mời báo cáo viên và phổ biến các văn bản liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.

  Xác minh tính hợp pháp văn bằng, chứng chỉ và tham mưu cho Giám đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong công tác đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

  Tham mưu việc thực hiện Quy chế Tiếp công dân của Học viện Chính trị quốc giaHồ Chí Minh. Đến nay, Học viện đã bố trí Phòng Tiếp công dân tại Phòng làm việc của Ban Thanh tra và Ban Thanh tra làm nhiệm vụ thường trực để đón tiếp, lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học viên và công dân theo quy định.

  Ban Thanh tra thực hiện nhiệm vụ định kỳ xây dựng báo cáo hàng quý, báo cáo nửa năm và báo cáo năm về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, trình Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III báo cáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo quy định.

  - Công tác kiểm định chất lượng đào tạo: Ban Thanh tra phối hợp với các Khoa, Ban Quản lý đào tạo, Văn phòng Học viện xây dựng kế hoạch để Học viện tổ chức cho Ban Giám đốc, Thường trực Hội đồng Khoa học, Ban chuyên môn thuộc Hội đồng Khoa học dự giờ đánh giá chất lượng bài giảng của giảng viên tại lớp họcđể rút kinh nghiệm về nội dung, phương pháp, kế hoạch thực hiện bài giảng nhằm nâng cao chất lượng bài giảng.

  III. Thông tin về hoạt động tiếp công dân tại Học viện Chính trị khu vực III:

  • Địa điểm tiếp: Phòng Tiếp công dân (Phòng làm việc Ban Thanh tra, tầng 3, khu hành chính Học viện, số 232 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng)
  • Thời gian:

  + Giám đốc Học viện: Tiếp công dân vào giờ hành chính của ngày 15 hàng tháng hoặc ngày làm việc tiếp theo (nếu ngày 15 là thứ Bảy, Chủ nhật). Trường hợp Giám đốc bận công tác thì ủy quyền cho người tiếp, hoặc bộ phận thường trực (Ban Thanh tra) báo lại với người cần tiếp vào thời gian thích hợp.

  + Bộ phận thường trực: Tiếp công dân vào giờ hành chính của ngày làm việc hàng tháng. Số điện thoại Trưởng ban Ban Thanh tra: 0985.009.603 (TS Mai Hữu Thỉnh)

  IV. LÝ LỊCH KHOA HỌC

  File đính kèm
  • Năm phát hành
  • Đang truy cập:1
  • Hôm nay: 0
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
  Địa chỉ: Số 232 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đà Nẵng
  Liên hệ: 02363.831.174
  Fax: 02363.844.611